เอกสารดาวน์โหลดจากหน่วยงานต่างๆ

งานนโยบายและแผน 

   


งานประกันสังคม

เอกสารประกอบการประชุม
เจ้าหน้าที่เครือข่ายประกันสังคม รพ.ตรัง
เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2556

1. การจัดส่งรายงานผู้ป่วยประกันสังคม
2. เอกสารหัวหน้าประกันสังคมจังหวัด
   

 

งานความเสี่ยง