69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

6 มีนาคม 2562 ณ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมา โรงพยาบาลตรัง ได้จัดส่งทีมจัดเก็บผิวหนัง
เพื่อการบริจาคอวัยวะ เข้ารับการอบรมเชิงปฎิบัติการและการผ่าตัดจัดเก็บผิวหนัง พร้อมการฝึกปฎิบัติในอาจารย์ใหญ่ร่างนุ่ม

ซึ่งเป็นการพัฒนางานการรับบริจาคอวัยวะอีกขั้นหนึ่งของโรงพยาบาลตรัง เสมือนการจัดทำกันจริงๆในการนี้ โรงพยาบาลตรัง
ได้มีทีมที่ผ่านการอบรมและสามารถนำมาใช้ปฎิบัติงานจริงภายในโรงพยาบาลตรังเป็นทีมแรก และเพื่อการพัฒนางานพร้อมต่อยอด
ในด้านการทำงานการรับบริจาคอวัยวะของโรงพยาบาลตรังต่อไป

 

6-3-62_1 6-3-62_2 6-3-62_3 6-3-62_4 6-3-62_5
6-3-62_6 6-3-62_7 6-3-62_8 6-3-62_9 6-3-62_10