69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลตรังเข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ITA

12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมพุทธรักษา
โรงพยาบาลตรัง โดยมีนายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในการเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ปีงบประมาณ 2562 ในระดับจังหวัดตรัง ครั้งที่ 1 / 2562

ในครั้งนี้ โรงพยาบาลตรังได้จัดคณะผู้รับผิดชอบหลักเข้าร่วมการประชุม คือ นายธนา โออินทร์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
นางจะเร บวรเกียรติ์ภากร หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ และคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมจะมี นางจารุณี สายทองแท้
ผู้ประสานงาน ITA ระดับจังหวัดตรัง จะเป็นผู้ให้ความรู้ความเข้าใจ ในการจัดทำเอกสาร เพื่อให้เกิดความถูกต้อง
ตามระเบียบ ข้อบังคับ ของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

 

12-3-62_10 12-3-62_8 12-3-62_9 12-3-62_1 12-3-62_5
12-3-62_6 12-3-62_7 12-3-62_2 12-3-62_3 12-3-62_4