69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลตรัง เข้าร่วม พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

18 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมสภาราชินีจังหวัดตรัง นายลือชัย เจริญทรัพย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมพิธี

ในการนี้ แพทย์หญิงจิรวรรณ อายระพงษ์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง ได้เข้าร่วม พิธีวาง พานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะและกล่าว ถวายราชสดุดีฯ เพื่อเป็นการรำลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย อันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญและให้กำลังใจแก่บุคลากรที่ทำงานต่อไป

 

18-3-62_1 18-3-62_2 18-3-62_3 18-3-62_4 18-3-62_5
18-3-62_6 18-3-62_7 18-3-62_8 18-3-62_9 18-3-62_10