69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

25 มิย. 2561 รพ.ตรัง จัดสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อร่วมรณรงค์ให้ประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องในการใช้ยาและสมุนไพรอย่างปลอดภัย ฉลาดการใช้ยาและสมเหตุผล

 

22561_1 22561_2 22561_3 22561_4 22561_5
 22561_6  22561_7  22561_8  22561_9  22561_10