69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม "เปิดบ้านวิชาการ และทักษะความความสามารถของนักเรียน" (Open House 2019) งานทันตสาธารณสุข กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตรัง เข้าร่วมกิจกรรม ภาคภาคีเครือข่ายเด็กเมืองฟันสวยให้ความรู้การดูแลรักษาสุขภาพช่องปากตอบปัญหาทันตสุขภาพ และจัดนิทรรศการทันตสุขภาพ ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 - 16.30 น. มีนักเรียน ผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมทันตสุขภาพ ทั้งสิ้น 164 คน

18-3-62-2_1 18-3-62-2_2 18-3-62-2_3 18-3-62-2_4 18-3-62-2_5
18-3-62-2_6 18-3-62-2_7 18-3-62-2_8 18-3-62-2_9 18-3-62-2_10