69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

 

18 มีนาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.30 น. กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตรัง จัดอบรมโครงการหมอฟันประจำตัว
สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ปีงบประมาณ ๒๕62 ณ ห้องประชุมพุทธรักษา โรงพยาบาลตรัง เพื่อให้เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลตรัง มีความรู้ ตระหนักถึงความสำคัญของสุขภาพช่องปากตนเอง และสามารถแปรงฟันคุณภาพได้

ในครั้งนี้  มีนายชัยฤกษ์ จุฑากิตติ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ รพ.ตรัง หัวหน้ากลุ่มงาน รพ.ตรังเป็นประธานเปิดพิธี
โดยมีทันตแพทย์ รพ.ตรัง เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ มีกิจกรรมการบรรยายความรู้ และฝึกปฏิบัตการดูแลช่องปากที่ถูกวิธี
ซึ่งหากเจ้าหน้าที่สามารถดูแลช่องปากได้ถูกวิธี ก็จะทำให้มีสุขภาพช่องปากดี สามารถรักษาโรคในช่องปากเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการทำหน้าที่หมอฟันประจำตัวให้ตนเองได้

22-2-62-3_1 22-2-62-3_2 22-2-62-3_3 22-2-62-3_4 22-2-62-3_5
22-2-62-3_6 22-2-62-3_7 22-2-62-3_8 22-2-62-3_9 22-2-62-3_10