69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

วันที่ 7 มิถุนายน 2562
แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เป็นประธานกล่าวเปิด "โครงการโรงพยาบาลตรังสร้างสุขภาพด้วยเมนู ลดหวาน มัน เค็ม"
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการประชุมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการเลือกบริโภคอาหาร ลดหวาน มัน เค็ม
เพื่อป้องกันและลดการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ณ ห้องประชุมพุทธรักษา อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ชั้น 5 โรงพยาบาลตรัง

7-6-62_1