69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

 

วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ สมาคมแพทย์สตรีฯ
แพทย์จิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง เข้ารับโล่รางวัลแพทย์สตรีดีเด่นประจำปี 2562 จาก พันตรีแพทย์หญิงจันทรา เจณณวาสิณ
นายกสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ นับเป็นเกียรติยศอย่างยิ่งแก่ชาวโรงพยาบาลตรังที่ผู้อำนวยการหญิงท่านแรกได้พัฒนา
โรงพยาบาลจนได้รับรางวัลแพทย์สตรีดีเด่นสาขาการจัดบริการการแพทย์และสาธารณสุข ทำให้พวกเราทั้งหมดภาคภูมิใจในความเป็นผู้นำ ทำให้เกิด
ความร่วมมือ ร่วมใจ สามัคคี และมุ่งมั่นในการทำให้โรงพยาบาลตรังเป็นโรงพยาบาลของประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดี

6-9-62_2 6-9-62_1 6-9-62_3