69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

โรงพยาบาลตรัง จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”
โดยมีมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรค

วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลตรัง

แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง และ คณะสหวิชาชีพ ร่วมเป็นจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
โดยจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “ Big cleaning week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส” โดยมีมาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ
และสวมหน้ากากป้องกันโรค เวลาไอ จาม พร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการโรคระบบทางเดินหายใจ

โดยมีกิจกรรม เดินรณรงค์ล้างมือ 7 ขั้นตอน , วิธีการสวมหน้ากากอนามัยที่ถูกต้อง นอกจากนั้นยังมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ใน
กลุ่มผู้มารับบริการในงานผู้ป่วยนอก เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้พึงระวังภัยสุขภาพ และวิธีป้องกันโรคที่ถูกสุขลักษณะ ตลอดจนวิธีหลีกเลี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยได้อย่างถูกวิธี

 

5-2-63_1 5-2-63_2 5-2-63_3 5-2-63_4 5-2-63_5
5-2-63_6 5-2-63_7 5-2-63_8 5-2-63_9 5-2-63_10