69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

6-7 สค.2561: การประชุมสัมมนา สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายบริการและวิชาการทางการแพทย์ ระหว่างกรมการแพทย์กับเขตสุขภาพที่ 12 , พิธีเปิดการประชุมโดย นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์,อภิปรายแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข โดย นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ , กล่าวต้อนรับโดย พญ.จิรวรรณ  อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ตรังและการนำเสนอผลการอภิปราย การพัฒนาสุขภาพ กลุ่มวัยของเขตสุขภาพที่ 12 รวม 17 สาขา

 

9-8-612_3 9-8-612_4 9-8-612_5 9-8-612_6 9-8-612_7
9-8-612_8 9-8-612_9 9-8-612_10 9-8-612_1 9-8-612_2