69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ภาพกิจกรรม

22 กุมภาพันธ์ 2562 กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในเขตเทศบาลนครตรัง
ปี 2562 โดยมีกิจการอบรมปรับปลี่ยนพฤติกรรมของกลุ่มเสียงอย่างเข็มข้น โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ตุลกานต์ มักคุ้น เป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ป่วย ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลนครตรัง

22-2-62-2_1 22-2-62-2_2 22-2-62-2_3 22-2-62-2_4 22-2-62-2_5
22-2-62-2_6 22-2-62-2_7 22-2-62-2_8