69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

บริจาคครุภัณฑ์ทางการแพทย์

       ขั้นตอนการบริจาคอุปกรณ์การแพทย์

         1. ผู้บริจาคติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตรัง เบอร์โทรศัพท์ 075-201500
             
             1.1 คุณจิราพร  โตการค้า
 
             1.2 คุณจิรเดช  เถนว้อง
 
          2. ผู้บริจาคเลือกวิธีบริจาคได้ 2 แนวทาง
 
             2.1 จัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มาบริจาคให้ทางโรงพยาบาล

             2.2 บริจาคเป็นจำนวนเงินเพื่อให้โรงพยาบาลจัดซื้อ

          3. ผู้บริจาคระบุความประสงค์ในแบบฟอร์ม หนังสือแจ้งความจำนงขอบริจาคทรัพย์สินให้แก่
              โรงพยาบาลตรังไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
                   กรณี ผู้บริจาคต้องการใบอนุโมทนาบัตรโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่

          4. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตรังติดต่อผู้บริจาค เพื่อนัดหมายวันส่งมอบอุปกรณ์-
              ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาล

กราบขอบพระคุณผู้ใจบุญทุกๆ ท่านที่มีต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลตรัง
ทีมเครื่องมือและการจัดการเกี่ยวกับเครื่องมือ

 

รายการเครื่องมื่อแพทย์และอุปกรณ์ทาง
การแพทย์ที่โรงพยาบาลตรังต้องการรับบริจาค