69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารวินิจฉัยและรักษา เป็นอาคาร คสล.8 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 20,336 ตารางเมตร โรงพยาบาลตรัง

ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

ในวันที่ 30 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 20,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2562

โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 07520153

ในวันและเวลาราชการ