69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563