69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

Misoprostol  vaginal  TAB

 

รูปแบบยาที่มีใน รพ. 

1.      Tablet  200 mcg

2.      Gel 25 mcg  [0.4 mL/syringe]

ข้อบ่งชี้

เหนี่ยวนำการคลอด      

วิธีบริหารยา  

กรณีปรับสภาพมดลูกให้พร้อมก่อนชักนำการคลอด

1.      ใช้รูปแบบ gel 25 mcg ที่ปากมดลูก ให้ยาทุก 4-6 ชั่วโมง

2.      รวมกันไม่เกิน 150 mcg  หรือไม่เกิน 24 ชั่วโมง

ข้อห้ามใช้

*  มีอาการแพ้ยา  // Large fetus //  ทารกมีภาวะ distress เพราะมดลูกบีบแรงแต่ปากมดลูกไม่เปิด

*  กรณีที่ไม่ควรให้มีการคลอดทางช่องคลอด เช่น  เคยได้รับการผ่าตัดที่มดลูก, เคยคลอดบุตรมากกว่า 5 ครั้ง เป็นต้น

*  ทารกอยู่ในท่าผิดปกติ ทำให้คลอดยาก

การติดตาม/

กิจกรรมทาง

การพยาบาล

*  Check vital sign ทุก 2 ชั่วโมง

*  เมื่อเริ่มมี uterine contraction 1 ครั้งใน 10 นาที  //  ให้ check uterine contraction, FHS ทุก 15-30 นาที

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์

*  มีภาวะ Fetal distress (FHS >160 หรือ <120  ครั้ง/นาที)

*  มีภาวะ uterine tachysystole (มดลูกหดรัดตัว > 6 ครั้ง/10 นาที)

*  มีอาการข้างเคียงจากยา:  คลื่นไส้  อาเจียน  ถ่ายเหลว  มีไข้