69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

Oxytocin inj.

 

 

แผนก LR

แผนก  PP

รูปแบบยาที่มีใน รพ.

Oxytocin 10 units/mL  [ขนาด 1 mL/Amp]

ข้อบ่งชี้

ใช้เหนี่ยวนำการคลอดหรือเร่งการคลอด

ใช้ป้องกันและรักษา Postpartum hemorrhage

ขนาดยา

· อัตราการให้เริ่มต้น 4 milliunits/min

· ปรับยาเพิ่มครั้งละ 2 milliunits/min ทุก 15 - 30 min จนกว่าจะมีการหดรัดตัวของมดลูก (I = 2 - 3 min, D = 40 – 60 sec)

·        กรณีผู้ป่วยคลอดเอง: จะให้ยา oxytocin IV drip  ถุงเดิมต่อเนื่องจากห้องคลอดจนหมดถุงจึงหยุดให้

·        กรณีผู้ป่วยผ่าตัดคลอด:  อัตราการให้  20 - 40 milliunits/min

** กรณี  Adjunctive tx. of abortion : IV 10 - 20 milliunits/min // MAX dose = 30 units/12 hr **

วิธีบริหารยา

*  กรณีเหนี่ยวนำหรือเร่งการคลอด è  เติม oxytocin 10 units  ในสารน้ำ  NSS, D5N/2, LR   1,000 mL  ได้สารละลาย = 10 milliunits /mL

*  กรณี Postpartum uterine bleeding  è  เติม oxytocin 10 - 40 units   ใน running IV infusion // ขนาดสูงสุด 40 units/1,000 mL

*  กรณี  Adjunctive tx. of abortion  è  เติม oxytocin 10 units  ใน NSS หรือ D5W  500 mL

ข้อห้ามใช้

มีอาการแพ้ยา, ทารกอยู่ในท่าขวาง ท่าก้น ครรภ์แฝด, มี grand mulipara (p>4),  กรณีต่างๆที่ไม่ควรให้มีการคลอดทางช่องคลอด เช่น เคยได้รับการผ่าตัดที่มดลูก เคยตั้งครรภ์หลายครั้ง เป็นต้น, ทารกมีภาวะ  distress  เพราะมดลูกบีบแรงแต่ปากมดลูกไม่เปิด

อาการไม่พึงประสงค์

พบได้น้อย

Ø  Fetus or neonate:  arrhythmias, bradycardia, brain or CNS damage, neonatal jaundice, neonatal retinal hemorrhage, low Apgar score (5 min)

Ø  Mother:  arrhythmias, hypertensive episodes, premature ventricular contractions, nausea/vomiting, postpartum hemorrhage, uterine rupture, uterine spasm, anaphylactic reaction

กิจกรรมการพยาบาล/การติดตาม

*  Record uterine contraction  //  FHS ทุก 15 นาที

*  BP ทุก 2 ชั่วโมง  //  vital sign อื่นทุก 2 - 4 ชั่วโมง

*  ให้ NPO เมื่อเข้าสู่ระยะ Active phase

*  ติดตามความก้าวหน้าของการคลอด โดยใช้  Patograph

*  HR, BP

*  ประเมิน risk  (ผู้ป่วยผ่าตัดหรือ normal labour  high risk  ติดตามทุก 15 min x 4 ครั้ง, ทุก 30 min x 2 ครั้ง, ทุก 1 hr จน stable, ทุก 4 hr )

*  ติดตามภาวะเลือดออก

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์

*  มดลูกมีการหดตัวรุนแรงผิดปกติ [Tetanic contraction  I < 2 min & D > 60 sec]

*  มีภาวะ Fetal distress FHR >160  หรือ  <120  ครั้ง/นาที

*  ถ้าได้รับยาไปทั้งหมด 5 ยูนิต แล้ว มดลูกยังหดตัวไม่ได้ตามต้องการ

 

*  BP <  90/60 mmHg // HR > 120 bpm

*  มดลูกยังหดรัดไม่ดี หรือเลือดไม่หยุดไหล