69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

Terbutaline  inj. [แผนกสูติ-นรีเวชเวชกรรม]

 

รูปแบบยาที่มีใน รพ. 

Terbutaline sulfate inj.   0.5 mg/1 mL/Amp

ข้อบ่งชี้

การเจ็บครรภ์ก่อนกำหนด [Premature labor]

วิธีบริหารยา  

IV drip  เริ่มให้ 5  mcg/min   ปรับเพิ่มยาครั้งละ  5  mcg/min  ทุก 15 min

จนมดลูกหยุดหดรัดตัว ระดับยาสูงสุดไม่เกิน 15 mcg/min  แล้วคงใช้ขนาดยาไว้ระยะหนึ่งตามแพทย์สั่ง   จึงปรับลดยาครั้งละ 2.5 mcg/min   จนได้ขนาดยาต่ำสุดที่ทำให้ไม่มีการหดรัดตัวของมดลูก   คงขนาดยานี้ไว้อย่างน้อย 24 ชั่วโมง หรือตามแพทย์สั่ง    

จึงเปลี่ยนมาฉีด SC ครั้งละ 0.25 mg ตามแพทย์สั่ง

การผสมยา

ยา 10 Amps  ผสมใน NSS 500 mL è Conc. = 10 mcg/mL

สารน้ำที่เข้ากันได้: NSS, D5W

ข้อห้ามใช้

*  เบาหวานควบคุมไม่ได้

*  การเต้นหัวใจผิดปกติ

*  ไทรอยด์เป็นพิษ

อาการไม่พึงประสงค์

กระสับกระส่าย, ระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้น, หัวใจเต้นผิดจังหวะ, HT, HypoK

การติดตาม/

กิจกรรมทาง

การพยาบาล

*  Record vital sign, uterine contraction  [ I > 10 min Q 30 min;            I > 30 min Q 1 hr]

*  ก่อนปรับ rate ทุกครั้งให้ประเมิน uterine contraction, BP, HR, RR

*  ถ้า HR > 120 ครั้ง/นาที  è ให้ลดขนาดยาเป็น rate ก่อนหน้านั้น

*  Record I/O ทุก 8 ชั่วโมง        

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์

[พร้อมหยุดยาทันที]

*  HR > 120 ครั้ง/นาที,  RR > 28 ครั้ง/นาที

*  มีอาการใจสั่น เจ็บหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย ไอ ฟังปอดมีเสียง crepitation