69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

      การติดตามยาเสี่ยงสูง 20%Mannitol

 

ข้อบ่งชี้: ลดความดันในสมอง,  ลดความดันในตา

รูปแบบยาที่มีในรพ.: 20% Mannitol 250 ml (50 g/Bot) (1372 mOsmol/L)

วิธีบริหารยา:   IV infusion 30-60 นาที ซ้ำได้ทุก 6 ชม.(ห้ามให้ความถี่มากกว่านี้) (ห้ามเก็บยาในตู้เย็น ; ก่อนให้ยาให้สังเกตว่ามีผลึกหรือไม่  หากมีให้อุ่นและเขย่าละลายก่อน   ห้ามให้ยาหากมีตะกอนหรือผลึก)

อาการไม่พึงประสงค์: electrolyte imbalance , fluid imbalance  ปอดบวม, renal failure, ความดันโลหิตต่ำ, หลอดเลือดอักเสบ ปัสสาวะคั่ง

การติดตาม

       

    - spqr > 1.025 หรือ serum osmol > 310 mOsmol/L งดให้ dose นั้น

    - serum Na, K , Input / Output, renal function, BP

 

    - Observe บริเวณ IV site

     

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์:

   

    - urine output < 30 cc/hr หรือ renal function แย่ลง

    - serum Na > 144 หรือ <136 mEq/L , 

    - serum K > 5.1 หรือ <3.5 mEq/L ,  BP < 90/60