69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การติดตามยาเสี่ยงสูง Digoxin ชนิดรับประทาน

ข้อบ่งชี้: Heart failure, Atrial fibrillation    

รูปแบบยาที่มีในรพ.:

1.       Digoxin TAB 0.0625 mg

2.       Digoxin TAB  0.25 mg

3.       Digoxin syrup 0.05 mg/mL

การบริหารยา:

  - ยาน้ำรับประทานต้องใช้หลอดหยดที่มีขีดบอกปริมาตรแน่นอน

  - ถ้าให้เกินวันละ 1 ครั้ง ยืนยันกับแพทย์ก่อน ยกเว้นผู้ป่วยเด็ก อาจให้ วันละ 2 เวลา ห่างกันทุก 12 ชั่วโมง

อาการไม่พึงประสงค์: เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นช้า

หัวใจเต้นผิดจังหวะ มองเห็นแสงสีเขียวเหลือง

การติดตาม:  - HR ก่อนและหลังให้ยา

                   - serum K , renal function

                   - อาการพิษของยา

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์:

  - ผู้ใหญ่: HR < 60 ครั้ง/นาที, เด็ก >6 ปี: HR < 60 ครั้ง/นาที,

เด็ก 1-6 ปี: HR < 80 ครั้ง/นาที, เด็ก <1 ปี: HR < 100 ครั้ง/นาที

  - serum K < 3.5 mg/dL

  - สงสัยเกิดอาการพิษของยา