69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

การติดตามยาเสี่ยงสูง Calcium gluconate inj.(Adult)

 

การติดตามยาเสี่ยงสูง Calcium gluconate inj. (เด็ก)

ข้อบ่งชี้: ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ, รักษาภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

 

ข้อบ่งชี้: ระดับแคลเซียมในเลือดต่ำ, รักษาภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูงที่มีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

รูปแบบยาที่มีในรพ.: 10%Calcium gluconate inj. 1 gm/10 ml = 90 mg Ca2+/10mL = 4.5 mEq /10ml

 

รูปแบบยาที่มีในรพ.: 10%Calcium gluconate inj. 1 gm/10 ml = 90 mg Ca2+/10mL = 4.5 mEq /10ml

วิธีบริหารยา: ห้ามผสมใน bicarbaonate, phosphate เพราะตกตะกอน

  - กรณีแก้ภาวะ K+ ในเลือดสูง มักให้ IV push ช้าๆ ประมาณ 10-15 นาที

  - กรณีแก้ไขภาวะแคลเซียมในเลือดต่ำ  มักให้ IV infusion

  - ควรให้ทางเส้นเลือดดำขนาดใหญ่  ห้าม ให้ IM, SC

ขนาดยา

Hypocalcemia : 2-15 g/24 hrs IV infusion หรือ แบ่งให้ 4 doses

Hypocalcemic tetany : IV 1-3 g

Hypocalcemia, Hyperkalemia จาก Mg intoxication : IV 500-800 mg/dose (Max 3g/dose)

Calcium channel blocker overdose : 10% sol. 0.6-1.2 mL/kg/hr หรือ 0.2-0.5 mL/kg q 15-20 min x 4 doses (Max 2-3g/dose) กรณีรุนแรงถึงชีวิต อาจให้ 1 g q 1-10 min

การเก็บรักษา ห้ามเก็บยาในตู้เย็น เพราะอาจตกตะกอนได้

ADR: หากฉีดยาเร็วๆอาจเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ  หากมี Ca++ สูง อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัสสาวะมาก สับสน โคม่า ; หากฉีดยารั่วออกนอกเส้นเลือดจะทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้

การติดตาม:

- HR, BP, EKG(กรณีแก้ไข hyper K+ monitor ขณะฉีด IV push ช้าๆ)

  - อาการของ Ca++ สูง

  - ตรวจดูบริเวณ IV site หากพบรอยแดง บวม รอยคล้ำตามเส้นเลือด บริเวณ IV site ให้เปลี่ยนตำแหน่งในการให้ยาใหม่

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์:

- สงสัยเกิดอาการ Ca++ สูง หรือ serum Ca > 10.5 mg/dL

- HR < 60 ครั้ง/นาที . BP < 90/60 mmHg , การฉีดยาออกนอกเส้นเลือด

การจัดการกรณีเกิด Extravasation

- หยุดให้ยา ; ดูดยาที่คงค้างในเข็มที่ตำแหน่งให้ยาออก ; ดึงเข็มออก ; ให้ผู้ป่วยยกส่วนที่เกิด Extravasation ขึ้นเพื่อลดบวม 48 ชม. ; ประคบอุ่นครั้งละ 15-20 นาที วันละ 4 ครั้ง 48-72 ชม.

 

วิธีบริหารยา: ห้ามผสมใน bicarbaonate, phosphate เพราะตกตะกอน ; ห้ามให้ SC, IM

การให้ IV push ให้นาน 3-5 Max rate ไม่เกิน 50-100mg calcium gluconate/min กรณี cardiac arrest อาจให้เร็วๆได้ (นาน 10-20 วินาที) ;

การให้ IV infusion : เจือจางด้วยสารน้ำเป็น 50 mg/mL infuse rate 120-240mg/kg calcium gluconate / hr  

ขนาดยา

Symptomatic hypocalcemia (คำนวณขนาดยารูปcalcium gluconate)

Neonate : 200-800 mg/kg/day IV continuous infusion หรือ  แบ่งให้ q 6  hrs  

Infants and children : 200-500 mg/kg/day continuous infusion หรือแบ่งให้ q 6  hrs

Hypocalcemia, Hyperkalemia จาก Mg intoxication (คำนวณขนาดยารูปcalcium gluconate)

Neonate, infants,children : 60-100 mg/kg/dose (Max 3g/dose) ; อาจซ้ำได้ใน 10 นาที

Tetany : Neonate, infants,children : 100-200 mg/kg/dose ให้นาน 5-10 นาที อาจซ้ำได้หลัง 6 ชม. หรือให้ IV infusion dose ไม่เกิน 500mg/kg/day

การเก็บรักษา ห้ามเก็บยาในตู้เย็น เพราะอาจตกตะกอนได้

ADR: หากฉีดยาเร็วๆอาจเกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นช้า ความดันโลหิตต่ำ  หากมี Ca++ สูง อาจทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง ปัสสาวะมาก สับสน โคม่า ; หากฉีดยารั่วออกนอกเส้นเลือดจะทำให้เกิดเนื้อเยื่อตายได้

การติดตาม:

- HR, BP, EKG(กรณีแก้ไข hyper K+ monitor ขณะฉีด IV push ช้าๆ)

  - อาการของ Ca++ สูง

  - ตรวจดูบริเวณ IV site หากพบรอยแดง บวม รอยคล้ำตามเส้นเลือด บริเวณ IV site ให้เปลี่ยนตำแหน่งในการให้ยาใหม่

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์:

- สงสัยเกิดอาการ Ca++ สูง หรือ serum Ca > 10.5 mg/dL

- HR (< 1ปี <100, 1-6 ปี <80, >6 ปี <60 ครั้ง/นาที) , BP ต่ำกว่าค่าปกติ , การฉีดยาออกนอกเส้นเลือด