69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

      การติดตามยาเสี่ยงสูง Nitroglycerin inj.

ข้อบ่งชี้: ความดันโลหิตสูงฉุกเฉิน, Angina  pectoris     

รูปแบบยาที่มีในรพ.: Nitroglycerin inj.  50 mg/10 ml 

วิธีบริหารยา:

  - IV infusion   ต้องเจือจางยาก่อนเสมอ ด้วย D5W, NSS 

  - NTG(1:5)=ยา 20 mgในสารน้ำ 100 ml (200 mcg/ml)

  - NTG(1:10)=ยา 10 mgในสารน้ำ 100 ml (100 mcg/ml)

  - ความเข้มข้นยาสูงสุดหลังผสม 400 ไมโครกรัม/ml 

  - อัตราการให้ยาสูงสุด: 200 ไมโครกรัม/min

อาการไม่พึงประสงค์: ร้อนวูบวาบ ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ปวดศีรษะ

การติดตาม: HR, BP

   

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์: ขึ้นกับข้อบ่งชี้ในการให้ยา ซึ่งแพทย์จะระบุในการสั่งยาครั้งนั้นๆ