69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

กลุ่มงานเภสัชกรรม

      การติดตามยาเสี่ยงสูง Warfarin tab

ข้อบ่งชี้: DVT , pulmonary embolism, หลังเกิด MI

ป้องกันและรักษา throboembolism ใน AF และผู้ป่วยเปลี่ยนลิ้นหัวใจ

รูปแบบยาที่มีในรพ.: Warfarin 1 mg (สีขาว)

                            Warfarin 3 mg (สีฟ้า)

                            Warfarin 5 mg (สีชมพู)

วิธีบริหารยา:  โดยรับประทาน ขนาดยาตามค่า INR

กรณีการรักษา DVT หรือ PE ที่เปลี่ยนจาก heparin เป็น warfarin แนะนำ ให้ heparin ต่อเนื่องไปอีกอย่างน้อย 4 วันหลัง INR ถึงเป้าหมาย

การรับประทานยาให้รับประทานเวลาเดียวกันทุกวัน ควรเป็นมื้อเย็น หรือก่อนนอน  เพื่อให้แพทย์เจาะตรวจ INR ก่อนมื้อต่อไป

ควรหยุดยาก่อนผ่าตัดอย่างน้อย 3 วัน

DI : ไม่ควรใช้ยาร่วมกับ NSAIDs

อาการไม่พึงประสงค์: เลือดออก  ฝ่าเท้าหรือนิ้วเท้าสีน้ำเงินม่วง ตับอักเสบ 

การติดตาม: PT, INR, อุจจาระ,ปัสสาวะ นิ้วมือ  เท้า 

เลือดออกผิดปกติ

ความผิดปกติที่ต้องรายงานแพทย์: เลือดออกผิดปกติ เช่น เลือดกำเดาไหล, มีจ้ำเลือดตามร่างกาย  เลิอดออกตามไรฟัน อุจจาระมีเลือดปนหรือถ่ายดำ เป็นต้น