69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (ภาคสัมภาษณ์) พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู