69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงพยาบาลตรัง  เรื่อง  รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป กลุ่มการพยาบาล,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร,ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (ครัวฮาลาล) กลุ่มงานโภชนศาสตร์,ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองตรัง ตำบลบ้านโพธิ์ กลุ่มงานปฐมภูมิ