69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

"รับสมัครแพทย์ประจำบ้านสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563"
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 5 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2562
สามารถเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร 3 ปี
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : พญ จุไรรัตน์ พฤกษ์วรุณ มือถือ 081-4468582
ส่งหลักฐานประกอบการสมัครที่ คุณปนัดดา ลั่นสิน งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลตรัง 69 ถนนโคกขัน ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92220 โทร 075-201-500 ต่อ 3020
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

* ประกาศสำนักงานเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2563

รอบที่ 1 https://tmc.or.th/Media/media-20190925101135.pdf