69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT ไม่รวมค่าอ่าน Film จ้างต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2562-2564)