69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 5 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-201513 หรือ เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th