69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักเวชศาสตร์การสื่อความหมายปฎิบัติการ