69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจหาสารชีวเคมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Marker ในเลือดแบบ High Sensitivity Troponin I) จำนวน ๒๐,๗๐๐ Report เช่าต่อเนื่อง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๗๕-๒๐๑๕๐๐ ต่อ ๖๑๔๑ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th