69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศพร้อมร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)