69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจหาสารชีวเคมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Marker ในเลือดแบบ High Sensitivity Troponin I) จำนวน ๒๐,๗๐๐ Report เช่าต่อเนื่อง ๓ ปี (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ กลุ่มงานพัสดุ โรงพยาบาลตรัง โทร ๐๗๕-๒๐๑๕๐๐ ต่อ ๖๑๔๑ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th