69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารพักเจ้าหน้าที่ 2 ชั้น พร้อมระบบบำบัด ขนาด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 780 ตารางเมตร

โรงพยาบาลตรัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้ยื่นข้อเสนอ ต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 5,000 บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และชำระเงินผ่านทางธนาคาร

ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 21 มกราคม 2562  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงิน

เป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  075201513 ในวันและเวลาราชการ