69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่างTOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า 500 mA แบบตั้งพื้น พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ 23-28 มกราคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-201513 หรือ เว็บไซต์  www.gprocurement.go.th