69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องช่วยกระบวนการปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย จำนวน ๑ เครื่อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)