69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ขวดเพาะเชื้อแบคทีเรียในเลือดด้วยเครื่องอัตโนมัติ จำนวน ๒๑,๒๐๐ test (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)