69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจออก จำนวน ๒ เครื่อง สิ้นสุึดรับฟังคำวิจารณ์  วันที่  ๕  เมษายน ๒๕๖๔