69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ สารหนีดที่ใช้ในการผ่าตัดตา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)