69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกวดร่าง TOR /ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว หม้อหุงต้มอาหาร ขนาด ๓๐๐ ลิตร จำนวน ๒ ชุด สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๔