69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซื้อวัสดุการแพทย์ สเตอแร็ด ๑๐๐ เอส คาสเซ็ท ๕ รอบ จำนวน ๙๐๐ ชุด (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)