69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่าเครื่องตรวจหาสารชีวเคมีในเลือดอัตโนมัติ พร้อมน้ำยาตรวจหาสารชีวเคมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจ (CardiacMarker ในเลือดแบบ High Sensitivity Troponin I) จำนวน ๒๐,๗๐๐ Report เช่าต่อเนื่อง ๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-๒๕๖๖) (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)