69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ วัสดุที่ใช้ห้ามเลือดและซับเลือดซึ่งใช้ในทางศํลยกรรม (Floseal)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ ตั้งแต่วันที่ 7-16 เมษายน 2564