69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง

ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชุดน้ำยาทอสอบความเข้ากันได้ของเลือด (Crossmatching) จำนวน ๓๑,๑๐๐ test ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) กำหนดรับฟังคำวิจารณ์ ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ) ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่กลุ่มงานพัสดุ โทร ๐๗๕-๒๐๑๕๐๐ ต่อ ๖๑๔๑ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gprocurement.go.th