69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

งานจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง