69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

Family medicine training

      กลุ่มงานเวชกรรมสังคม  โรงพยาบาลตรัง เริ่มเปิดเป็นสถาบันสมทบ (ปฏิบัติงาน) ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านเพื่อสอบวุฒิบัตร
แสดงความรู้ความชำนาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวในปี พ.ศ. 2557 และผ่านการประเมินเป็นสถาบันหลัก (วิชาการ) โดยราชวิทยาลัย
แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย ใน พ.ศ.2561  โดยกลุ่มงานเวชกรรมสังคมร่วมกับเครือข่ายสถาบันฝึกอบรมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
ในเขตสุขภาพที่ 12 ในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวเข้าสู่กับระบบสุขภาพ ได้แก่ โรงพยาบาลกันตัง โรงพยาบาลห้วยยอด และโรงพยาบาลย่านตาขาว

      วิสัยทัศน์

       โรงพยาบาลคุณภาพของประชาชน เพื่อสุขภาพที่ดี

      ปรัชญา

        ผลิตบัณฑิตที่เก่ง ดี มีสุข ปลุกสำนึกรักชุมชน

      พันธกิจ

      1. ให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิแก่ประชาชนในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติของการดูแลสุขภาพ

      2. บริการวิชาการและเป็นแหล่งเรียนรู้เวชศาสตร์ครอบครัวและระบบบริการปฐมภูมิ

      3. ผลิตแพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวที่มีคุณภาพมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางสุขภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่และ สอดคล้องกับพรบ.สุขภาพปฐมภูมิ

      4. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่ผลักดันให้เกิดนโยบายสาธารณะ ภายใต้บริบทชุมชน ด้วยมาตรฐานวิจัยระดับประเทศ

 

 เอกสารดาวน์โหลด

มาตรฐานคุณวุฒิความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม 1 (มคว.1)
สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว พ.ศ.2562 ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย  >>Click เพื่อดาวน์โหลด<<

แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแบบใช้โรงพยาบาลเป็นฐาน (Hospital-based training)>>Click เพื่อดาวน์โหลด<<

แผนงานฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านแบบใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community-based training)>>Click เพื่อดาวน์โหลด<<

 ตารางแสดงความสัมพันธ์การเรียนรู้ >>Click เพื่อดาวน์โหลด<<