69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ITA โรงพยาบาลตรัง 2563

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันการรับสินบน

17.1 ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA  >>>> Click ที่นี่ <<<<

17.2 เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน  >>>> Click ที่นี่ <<<<

17.3 เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีด้านการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อืนใด  >>>> Click ที่นี่ <<<<

17.4 แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  >>>> Click ที่นี่ <<<<

17.5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลตรัง  >>>> Click ที่นี่ <<<<