69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ITA โรงพยาบาลตรัง 2563

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

18.1 ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA  >>>> Click ที่นี่ <<<<

18.2 ประกาศ เรื่อง "เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน"  >>>> Click ที่นี่ <<<<

18.3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง "มาตรการป้องกันความเสี่ยง 4 ด้าน ประจำปีงบประมาณ 2563  >>>> Click ที่นี่ <<<<

18.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลตรัง  >>>> Click ที่นี่ <<<<