69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ITA โรงพยาบาลตรัง 2563

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน โดยการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน

21.1 ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA  >>>> Click ที่นี่ <<<<

21.2 เรื่อง "แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาระบบธรรมาภิบาลและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลตรัง ประจำปี 2561

>>>> Click ที่นี่ <<<<

21.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลตรัง  >>>> Click ที่นี่ <<<<