69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ITA โรงพยาบาลตรัง 2563

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่

22.1 ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA   >>>> Click ที่นี่ <<<<

22.2 รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมหน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลตรัง >>>> Click ที่นี่ <<<< 

22.3 ภาพหน่วยงานยานพาหนะ ต่อต้านการทุจริต >>>> Click ที่นี่ <<<<<

22.4 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลตรัง >>>> Click ที่นี่ <<<<