69 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง,,
อ.เมือง จ.ตรัง 92000

โทร 075-201500
-

ITA โรงพยาบาลตรัง 2563

EB 23 หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

23.1 ขอดำเนินการจัดทำเอกสารเผยแพร่ตามกระบวนการ ITA   >>>> Click ที่นี่ <<<<

23.2 เรื่อง "แนวทางการติดตาม ควบคุม กำกับ ดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ฯ  >>>> Click ที่นี่ <<<<

23.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซด์โรงพยาบาลตรัง  >>>> Click ที่นี่ <<<<